لوازم مورد نیاز برای تست کاشی آنتی باکتریال  طبق ISO-27447 :

1-نمونه کاشی مورد آزمایش

2-نمونه باکتری زنده از انواع باکتریها بسته به محل کاربرد(ایشرشیا کلی ،کلبسیلا، استافیلو کوکوس و استرپتو کوکوس و….)که با روشهای متعارف تعداد آن مشخص گردیده است(حداقل 106 1.0 x کلونی) لازم می باشد.

3-لوازم مورد نیاز معمولی در بخش میکروب شناسی( محیط کشت ، انکوباتور،لوپ و….)