امروزه نانو فناوري به یکی از مهمترین شاخه هاي پیشرفت علم در بسیاري از زمینه هاي علوم و مهندسی تبدیل شده است. صنعت کاشی نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر این تکنولوژي قرار گرفته است. از مهمترین
کاربردهاي این فناوري در صنعت کاشی می توان به استفاده از نانو ذرات در ساخت کاشی هاي ضد باکتري اشاره کرد.

nano