توضیح : درصورت تایید ، عاملیت فروش رتبه ۱ الی ۳ مطابق ضوابط اعطا خواهد شد