• بیمارستان گلستان
  • درمانگاه طبقاتی مهران
  • بیمارستان آتیه – اتاق عمل
  • بیمارستان امام خمینی – بخش مغز و نخاع
  • موزه ملک
  • بیمارستان رسول اکرم
  •  بیمارستان چمران
  •  بیمارستان گاندی
  •  شرکت داروسازی پارس دارو
  •  کلینیک ماهان