روابط عمومی شرکت نانو پیشتاز، تولید کننده کاشی، سرامیک آنتی باکتریال، اعلام کرد که این شرکت اخیراً موفق به اخذ تأئیدیه نانو مقیاس شده است که مؤید تطابق فناوری تولید محصول این شرکت با فناوری نانو می باشد. مدیر روابط عمومی شرکت نانو پیشتاز به نقل از مدیر فنی این شرکت اظهار داشت که این تأئیدیه به مفهوم تکرار پذیری خاصیت این محصول است به بیان دیگر خاصیت میکروب کشی و آنتی باکتریال بودن این محصول دائمی بوده و همانطور که در دمای پخت لعاب به کاشی افزوده می شود، بخش غیر قابل تجزیه در ساختار این محصول قلمداد می شود. این خاصیت وجه تمایز این محصول با دیگر محصولاتی است که تحت همین عنوان در بازار عرضه می شود اما بواقع از نانو ذرات استفاده می کنند و به حالت روکش بر روی محصولات در می آیند که پس از مدتی بر اثر اصطکاک از بین می روند و خاصیت خود را از دست می دهند.